NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế, các quy định hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

  1. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng

2.Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng

3.Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ về chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản

4.Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về an toàn thực phẩm

5. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số

6.Thực hiện các xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân.

7.Thực hiện các hoạt động dịch vụ y tế trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế.

8. Tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trưng, chính sách của Đảng và nhà nước

9. Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ

10. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

11. Thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc

12. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế, dân số

13. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội

14. Nghiện cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ

15. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo

16. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được cơ quan thẩm quyền, Giám đốc SYT và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô giao