SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

 

QUY TRÌNH

Cấp lại Giấy ra viện

Mã số: QTHC- 10

Ngày ban hành: 11/2020

 

Căn cứ pháp lý

  • Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế “Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế”.

  • Theo văn bản quy phạm hiện hành

Nơi tiếp nhận

Phòng KHTH-TCHC

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ

Trình tự thực hiện

  1. Đối với khách hàng

Bước 1: Khách hàng viết Đơn đề nghị cấp lại Giấy ra viện (theo mẫu).

Bước 2: Khách hàng cung cấp Chứng minh thư nhân dân và giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người được cấp lại giấy ra viện.

Bước 3: Nhận Giấy hẹn.

  1. Đối với đơn vị

Bước 1: Nhân viên văn thư tiếp nhận đưa giấy hẹn.

Bước 2: Nhân viên tiếp nhận chuyển toàn bộ giấy tờ liên quan sang bộ phận lưu trữ hồ sơ bệnh án, rút bệnh án trong vòng 1/2 ngày kể từ khi tiếp nhận giấy tờ của người bệnh.

Bước 3: Nhân viên tiếp nhận chuyển bệnh án và giấy tờ tiếp nhận về khoa điều trị cấp lại giấy ra viện, khoa chuyển lại bệnh án, giấy ra viện về phòng Kế hoạch tổng hợp trình ký lãnh đạo bệnh viện, đóng dấu.

Bước 4: Trả kết quả: Khách hàng nhận trực tiếp theo giấy hẹn tại quầy thu ngân.

Giấy tờ liên quan

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy ra viện (theo mẫu)

2. Các giấy tờ, bằng chứng liên quan .

Lệ phí

Không

Ghi chú: Mẫu và cách ghi Giấy ra viện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017. Trường hợp cấp lại phải ghi rõ “Cấp lại”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy ra viện

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Cô Tô

 

Tôi tên: ……………………………………………, sinh năm: …………………

Thường trú tại : ............................................…………………..............................

……………………………………………………………………………………

Thân nhân (Ông, Bà, Cha, Mẹ, Con) của tôi là :..................................................

Sinh ngày …………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Vào viện ngày: ……/……/ ………; Ra viện ngày……/……/ ………;

Chẩn đoán: ………………………………………………………………………..

Đã được cấp giấy ra viện  ngày ……/……/ ………;

Nay tôi làm đơn này đề nghị Trung tâm Y tế huyện Cô Tô cấp lại Giấy ra viện cho…………………………………………………………………………….. vì:

1- Mất/thất lạc/rách nát

2- Khác (Ghi cụ thể)………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

 

Người viết đơn