SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH

TRÍCH SAO/ TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN

MÃ SỐ: QT-01/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Người viết quy trình

Người kiểm tra

Phòng KHNV-TCKT

Người phê duyệt

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ly

Bùi Thị Anh

Nguyễn Phú Nhuận

 

Cô Tô, tháng 09 năm 2022

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

 

QUY TRÌNH

Trích sao/ tóm tắt hồ sơ bệnh án

Mã số: QT-01/2022

Lần ban hành: 03

 

Căn cứ pháp lý

  • Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Thông tư 56/2017/TT -BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế “Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế”.

  • Theo văn bản quy phạm hiện hành.

Nơi tiếp nhận

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ- Tài chính kế toán

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ

Trình tự thực hiện

1. Đối với khách hàng

Bước 1: Khách hàng cung cấp các giấy tờ sau:

  1. CMND/ thẻ căn cước.

2. Giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền hoặc Đơn đề nghị trích sao hồ sơ bệnh án (theo mẫu) trường hợp người bệnh trực tiếp yêu cầu.

Lưu ý: Trường hợp người bệnh là trẻ em, người bệnh nặng hoặc không có khả năng nhận thức… thì người giám hộ là bố/mẹ/vợ/chồng/con... cần cung cấp các giấy tờ sau:

1. CMND/ thẻ căn cước.

2. Giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền hoặc Đơn đề nghị trích sao hồ sơ bệnh án (theo mẫu).

3. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người bệnh như giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu...

Bước 2: Khách hàng nhận giấy hẹn.

2. Đối với đơn vị

Bước 1: Nhân viên văn thư tiếp nhận toàn bộ giấy tờ của khách hàng và hướng dẫn người bệnh  viết đơn đề nghị Trích sao/ tóm tắt hồ sơ bệnh án (Trường hợp có giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền thì không cần viết đơn).

- Nhân viên tiếp đón ghi thông tin người bệnh vào sổ, đưa giấy hẹn. Thời gian hẹn là 02 ngày làm việc.

 Bước 2: Nhân viên tiếp nhận chuyển toàn bộ giấy tờ liên quan sang bộ phận lưu trữ hồ sơ bệnh án hoặc bộ phận kiểm soát HSBA, rút bệnh án chuyển về cho cán bộ phòng KHNV-TCKT được phân công thực hiện trích sao tóm tắt hồ sơ bệnh án, trình ký lãnh đạo, đóng dấu.

*/ Đối với người bệnh đang điều trị:

- Điều dưỡng khoa điều trị chuyển hồ sơ bệnh án về phòng Kế hoạch nghiệp vụ để trích sao; trình Lãnh đạo bệnh viện ký và đóng dấu.

 Bước 4: Trả kết quả: Khách hàng nộp lệ phí và nhận kết quả trực tiếp theo giấy hẹn tại quầy thu viện phí.

Lưu hồ sơ bệnh án

- Giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền.

- CMND/ thẻ căn cước công dân và các giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người bệnh (nếu có).

- Bản trích sao tóm tắt hồ sơ bệnh án

Lệ phí

100.000 đ

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Trích sao/ tóm tắt hồ sơ bệnh án

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Cô Tô

 

Họ và tên bệnh nhân/ người nhà bệnh nhân: .............................................................................

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: .....................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Đề nghị trích sao HSBA của bệnh nhân: ………………………………………………………

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Đã điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cô Tô từ ngày............................................................. 

Chẩn đoán: ........................................................................................................................... 

Mục đích trích sao/ tóm tắt hồ sơ bệnh án để:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................

 

 

Cô Tô, ngày........ tháng....... năm 20.......

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)