SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH

KIỂM THẢO TỬ VONG

MÃ SỐ: QT-02/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Người viết quy trình

Người kiểm tra

Phòng KHNV-TCKT

Người phê duyệt

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Anh

Nguyễn Phú Nhuận

 

Cô Tô, tháng 09 năm 2022

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

QUY TRÌNH

Kiểm thảo tử vong

Mã số: QT-02/2022

Lần ban hành: 03

 

Căn cứ pháp lý

- Luật KCB số 40/2009/QH 12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

- Quyết định số 4069/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ Y tế “Quyết định về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án”.

- Thông tư 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 “Thông tư quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

- Theo văn bản quy phạm hiện hành.

Tên cơ quan

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Kiểm thảo tử vong

Lĩnh vực

Khám bệnh, chữa bệnh

Phạm vi áp dụng

Tất cả các khoa lâm sàng trong đơn vị

Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi có người bệnh tử vong:

- Bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ trực hoàn tất đầy đủ thông tin cần thiết trong HSBA: Ghi rõ:

+ Ngày, giờ, diễn biến bệnh và cách xử lý.

+ Ngày, giờ, phút tử vong.

+ Chẩn đoán bệnh.

+ Nguyên nhân tử vong.

+ Ký, ghi rõ họ và tên.

Bước 2: Chuẩn bị kiểm thảo tử vong:

- Bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ trực và Trưởng khoa tổng kết HSBA, hoàn tất về mọi thủ tục hành chính.

1. Trường hợp KTTV cấp khoa, phòng:

- Báo cáo với Trưởng khoa và đề xuất ngày tiến hành kiểm thảo tử vong (không quá 15 ngày kể từ ngày bệnh nhân tử vong).

+ Thành phần tham dự: Toàn khoa tham dự. Nếu người bệnh tử vong trong kíp trực thì mời toàn bộ phiên trực tham dự.

2. Trường hợp KTTV liên khoa, toàn viện, liên viện:

- Trưởng khoa đề xuất với Giám đốc thời gian tiến hành KTTV và mời Giám đốc, Trưởng phòng KHTH-TCHC tham dự (không quá 15 ngày kể từ ngày bệnh nhân tử vong).

+ Thành phần tham dự: Giám đốc, Trưởng phòng KHTH-TCHC và các đơn vị có liên quan tham dự.

Bước 3: Tiến hành kiểm thảo tử vong:

1. Trường hợp KTTV cấp khoa, phòng:

+ Chủ trì là Trưởng khoa. Chủ trì có trách nhiệm tiến hành kiểm điểm tử vong các khâu: Tiếp đón, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc.

+ Thư ký là một bác sĩ điều trị. Thư ký có trách nhiệm:

 • Ghi chép đầy đủ và rõ ràng các mục trong sổ biên bản kiểm điểm tử vong  (mẫu BM01-KTTV1). Lấy đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của tất cả các thành viên tham dự.

• Lập tờ Biên bản kiểm điểm tử vong  theo mẫu quy định và đính vào HSBA tử vong, có chữ ký của người chủ trì và thư ký, ghi rõ họ tên và chức danh.

2. Trường hợp KTTV liên khoa, toàn viện, liên viện:

+ Chủ trì là Giám đốc. Chủ trì có trách nhiệm tiến hành kiểm điểm tử vong các khâu: Tiếp đón, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc.

+ Thư ký là Trưởng phòng KHTH-TCHC. Thư ký có trách nhiệm:

 • Ghi chép đầy đủ và rõ ràng các mục trong sổ biên bản kiểm điểm tử vong  (mẫu BM01-KTTV1). Lấy đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của tất cả các thành viên tham dự.

• Lập tờ Biên bản kiểm điểm tử vong  theo mẫu quy định và đính vào HSBA tử vong, có chữ ký của người chủ trì và thư ký, ghi rõ họ tên và chức danh.

Giấy tờ liên quan

  1. Sổ Biên bản kiểm điểm tử vong
  2. Tờ Biên bản kiểm điểm tử vong
  3. Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong theo phụ lục 03 Thông tư 24/2020/TT-BYT.

 

 

 

 

Sở Y tế......................................

BV: ..........................................

Khoa: .......................................

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

MS: 41/BV-01

Số vào viện:.............

 

Trích Biên bản kiểm điểm tử vong

 

- Họ tên người bệnh: ..............................................................  Tuổi: ..................... Nam/nữ

- Số vào viện: .............................................................................................................................

 - Vào viện lúc: .......... giờ .......... phút, ngày .......... tháng ...... năm ..........................................

- Tử vong lúc: .......... giờ .......... phút, ngày .......... tháng ...... năm .............................................

- Tại Khoa: ...................................................................................................................................

- Kiểm điểm tử vong lúc .......... giờ .......... phút, ngày .......... tháng ...... năm ..........................

- Chủ toạ: ................................................................................  Thư kí: ......................................

- Thành viên tham gia: .................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tóm tắt quá trình diễn biến bệnh, quá trình điều trị và chăm sóc người bệnh:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kết luận:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày ......... tháng ........ năm ..............

                   Thư kí                                                                                                        Chủ toạ

 

 

Họ tên .........................................                                                           Họ tên......................................................

Hướng dẫn: - In khổ A4 dọc, 1 mặt. Trích biên bản để đính vào bệnh án.

                     -  Thành viên tham gia: ghi tên và chức danh.

 

 

 

BM01-KTTV1

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ BIÊN BẢN

KIỂM ĐIỂM TỬ VONG

 

 

 

 

BỆNH VIỆN: TTYT HUYỆN CÔ TÔ

                             KHOA:            .........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bắt đầu sử dụng ngày: ......../......../...........

- Hết sổ, nộp lưu trữ ngày: ......../......../...........

 

KIỂM ĐIỂM TỬ VONG

A. PHẦN HÀNH CHÍNH:

1. Hôm nay ngày .......... tháng ............ năm ............., lúc ......... giờ......... phút

2. Chúng tôi gồm: (ghi rõ họ tên, chức danh, chức vụ từng người):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Họp tại: ..................................................................................................................................

4. Chủ toạ: (họ tên, chức danh, chức vụ): .........................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Thư kí: (họ tên, chức danh, chức vụ): ...........................................................................

.......................................................................................................................................................

B. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM:

I. Phần hành chính người bệnh:

- Họ tên người bệnh: .............................................. tuổi: .................................; Nam/ Nữ

- Dân tộc: ............................................................................... Ngoại kiều: .................................

- Nghề nghiệp: ............................................................................................................................

 Nơi làm việc: .............................................................................................................................

- Địa chỉ: ........................................................................................................................................

- Số vào viện: ................................................................................................................................

- Số CMND/ Hộ chiếu: ........................................ ngày và nơi cấp: .....................................

...........................................................................................................................................................

- Vào viện lúc: ...........giờ ................... phút; ngày ............tháng ..............năm ...................

- Tử vong lúc: ...........giờ ................... phút; ngày ............tháng ..............năm ...................

- Tại khoa: ....................................................................................................................................

- Nguyên nhân tử vong: ..............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

II. Diễn biến bệnh:

1. Tóm tắt tiền sử bệnh: ..............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Tình trạng lúc vào viện (toàn thân, các bộ phận, các xét nghiệm...) .....................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Chẩn đoán: (của cơ sở, khoa khám bệnh, khoa điều trị, khi tử vong, giải phẫu bệnh nếu có...)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. Tóm tắt diễn biến bệnh, quá trình điều trị, quá trình chăm sóc .... từng giai đoạn của bệnh.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

III. Kiểm điểm quá trình điều trị và chăm sóc (nêu rõ ưu điểm và thiếu sót).

1. Tiếp đón người bệnh: ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Thăm khám và chẩn đoán bệnh, nguyên nhân, triệu chứng, tiên lượng:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Điều trị

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. Chăm sóc: ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5. Mối quan hệ với gia đình người bệnh: (tình trạng bệnh, tài sản tư trang ...):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

IV. Ý kiến bổ sung của từng người (bám sát trọng tâm):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. Kết luận (chủ toạ kết luận: nêu bật diễn biến bệnh, ưu điểm và thiếu sót nếu có trong quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và rút kinh nghiệm nếu có...):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Biên bản này đã được thư ký đọc cho mọi người nghe và nhất trí cùng ký tên, từng người dưới đây:

 

CÁC THÀNH VIÊN

 

-....................................

 

-.....................................

 

-......................................

 

-.....................................

 

-.....................................

 

-....................................

THƯ KÝ

 Họ tên ...................................

CHỦ TỌA


 


Họ tên ...................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

Khoa: ...................................................

PHỤ LỤC 3 THÔNG TƯ 24/2020/TT-BYT

PHIẾU CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN TỬ VONG

 

I. THÔNG TIN CA BỆNH

1. Bệnh án*................................................................................. 2. Mã HSBA ...........................

4. Số định danh cá nhân* .......................................................... 5. Loại ...................................

6. Số thẻ BHYT* ......................................................................................................................

6.1 Giá trị từ: ...................................................... đến: .............................................................

6.2 Nơi đăng ký ban đầu: .............................................................................................................

6.3 Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày: .................................................................................

6.4 Miễn cùng chi trả trong năm từ ngày: ....................................................................................

8. Họ và tên: .................................................................................................................................

9. Ngày sinh: ....................................................................10. Tuổi*: ............. 11. Giới tính* ........

12. Nghề nghiệp: ........................................................................ 13. Dân tộc...........................

14. Tôn giáo.................................................................... 15. Quốc tịch: ....................................

16. Địa chỉ nơi ở hiện tại*: Tỉnh................... Huyện................. Xã................. thôn, xóm, số nhà, phố ...............................................................................................................

17. Địa chỉ thường trú*: Tỉnh................... Huyện................. Xã................. thôn, xóm, số nhà, phố ...............................................................................................................

18. Nơi ghi nhận ca bệnh*: Tỉnh................... Huyện................. Xã................. thôn, xóm, số nhà, phố .................................................................................................................................................

19. Ngày vào viện*:.......................................................................................................................

20. Ngày vào khoa ......................................................................................................................

21. Số ngày vắng mặt................................................................................................................

22. Loại vào viện ......................................................................................................................

23. Chuyển từ (tên cơ sở KCB nơi chuyển BN đến đây):   .....................................................

24. Ngày ra viện / TV*.................................................................................................................

25. Tình trạng ra viện ....................................................................................................................

26. Kết quả điều trị ........................................................................................................................

27. Số ngày nằm ICU............................... 28. Cân nặng trẻ < 1 tuổi (gr).....................................

29. Chuyển đến (tên cơ sở KCB nơi chuyển BN đến đó): .............................................................

30. Chẩn đoán khi ra viện/TV* (chẩn đoán ghi trên giấy báo tử): ......................................

II. NGUYÊN NHÂN TỬ VONG

Tử vong tại:        ○ Cơ sở khám chữa bệnh              ○ Tiên lượng nặng xin về               ○ Trên đường đến cơ sở KCB

Phần A: Thông tin y tế

Mục 1. Nguyên nhân tử vong (chuỗi sự kiện dẫn đến tử vong)

Mã ICD

Thời gian

Đơn vị tính

a)

nguyên nhân tử vong trực tiếp (trước ngừng thở, ngừng tim)

 

 

 

b)

nguyên nhân gây ra 1 (a)

 

 

 

c)

nguyên nhân gây ra 1 (b)

 

 

 

d)

nguyên nhân gây ra 1 (c)

 

 

 

[+]

(dòng dưới cùng chính là nguyên nhân chính gây tử vong)

 

 

 

Mục 2. Bệnh lý, nguy cơ quan trọng khác góp phần vào TV

Mã ICD

Thời gian2

Đơn vị tính

[+]

yếu tố nguy cơ bệnh nền kèm theo…

 

 

 

Phần B: Thông tin tử vong khác

Có phẫu thuật trong vòng 4 tuần:              □ Có           □ Không           □ Không biết            

Ngày phẫu thuật: .............................................................................................................................

Lý do phẫu thuật: ...........................................................................................................................

Có trưng cầu giám định pháp y không?:                                          □ Có           □ Không           □ Không biết

Nếu có, đã sử dụng kết quả để cập nhật chẩn đoán NNTV chưa?:                □ Có           □ Không           □ Không biết

3. Hình thức tử vong:

                □ Bệnh tật                           □ Bị tấn công, đánh nhau       □ Không thể xác định

                □ Tai nạn                             □ Can thiệp pháp lý                  □ Chờ điều tra

                □ Cố tình tự hại (tự tử) □ Chiến tranh                             □ Không biết

4a. Nguyên nhân bên ngoài (tai nạn, ngộ độc, đánh nhau, đuối nước…):

Tên nguyên nhân bên ngoài, độc chất

Mô tả xảy ra như thế nào

Mã lCD

Tên theo ICD

Ngày xảy ra

[+]

 

 

Chương 20, ICD-10

__/__/____

4b. Nơi xảy ra nguyên nhân bên ngoài (tai nạn, ngộ độc, đánh nhau, đuối nước…):

□ Tại nhà     □ Khu dân cư     □ Trường học, khu hành chính khác □ Khu thể thao, luyện tập

□ Trên đường đi           □ Khu thương mại, dịch vụ                □ Khu công nghiệp hoặc công trường xây dựng      □ Nông trại   □ Khác, ghi rõ:..........................................................................................

 Không biết

 

5. Tử vong thai nhi hoặc trẻ sơ sinh:               ○ Có               ○ Không

Đa thai:                                 ○ Có       ○ Không       ○ Không biết

Sinh non:                             ○ Có       ○ Không       ○ Không biết

Nếu tử vong trong vòng 24h, ghi rõ số giờ sống: ...........................................................................

Cân nặng trẻ khi sinh (gram):...........................................................................................................

Tuổi thai (theo tuần):.......................................................................................................................

Tuổi của mẹ (năm):.........................................................................................................................

 

Bệnh lý mẹ ảnh hưởng đến thai nhi hoặc trẻ sơ sinh

Mã ICD

Tên theo ICD

 

 

 

6. Đối với phụ nữ, có phải tử vong khi mang thai?:             ○ Có                       ○ Không               ○ Không biết

                                                                ○ Tại thời điểm tử vong ○ Trong vòng 42 ngày trước khi tử vong

                                                                ○ Từ ngày thứ 43 đến 1 năm trước khi tử vong   ○ Không biết

Việc mang thai có góp phần gây tử vong không?:              ○ Có                       ○ Không               ○ Không biết

Kết luận Nguyên nhân tử vong chính*:

Mã ICD

Tên theo ICD

 

 

 

         

 


Bác sĩ điều trị
 


Trưởng khoa điều trị
 

Ngày ___ tháng ___ năm ___
Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

MS: 23/BV-01

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

 
  

 

 

 

 

SỔ LƯU TRỮ

HỒ SƠ BỆNH ÁN TỬ VONG

 

 

BỆNH VIỆN: TTYT HUYỆN CÔ TÔ

                                                                              KHOA:            ............................................................................

 

 

 

 

 

- Bắt đầu sử dụng ngày: ......../......../..........

- Hết sổ, nộp lưu trữ ngày: ......../......../..........

 

 

Số tử vong

Họ tên người bệnh

Tuổi

Công viên chức

Có BHYT

Nhân dân

Trẻ em

Nghề nghiệp

Địa chỉ

Nơi giới thiệu

Nam

Nữ

Thành thị

Nông thôn

< 12 tháng

1-15 tuổi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Ngày, giờ

Tử vong trong 24 giờ sau vào viện

Chẩn đoán của

Ghi chú

Vào viện

Tử vong

Tuyến dưới

Khoa khám bệnh

Khoa điều trị

Khoa giải phẫu bệnh

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số thứ tự ghi liên tục từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm (là số lưu trữ)