SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

QUY TRÌNH

Cấp Giấy chứng nhận tử vong ngoại viện

Mã số: QTHC- 14

Ngày ban hành: 11/2020

 

Căn cứ pháp lý

Luật KCB số 40/2009/QH 12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Theo văn bản quy phạm hiện hành

Tên cơ quan

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy chứng nhận tử vong ngoại viện

Lĩnh vực

Khám bệnh, chữa bệnh

Nơi tiếp nhận

Phòng KHTH - TCHC; ĐT: 

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Thời hạn giải quyết

Trong ngày

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thân nhân cung cấp Chứng minh nhân dân và giấy tờ liên quan

Bước 2: Thân nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận Tử vong ngoại viện (Theo mẫu)

Bước3: Nhân viên văn thư tiếp nhận trình Ban giám đốc toàn bộ giấy tờ của khách hàng để duyệt cấp giấy chứng nhận tử vong ngoại viện.

- Sau khi được Ban giám đốc duyệt, nhân viên tiếp đón ghi thông tin người bệnh vào sổ, đưa giấy hẹn.

Bước 4: Nhân viên tiếp nhận sang bộ phận lưu trữ rút hồ sơ bệnh án chuyển cho bộ phận làm giấy chứng nhận tử vong ngoại viện, ghi vào sổ theo dõi người bệnh tử vong trình ký lãnh đạo và đóng dấu.

Bước 4: Trả kết quả cho thân nhân.

Giấy tờ liên quan lưu trữ

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tử vong ngoại viện.

2. Bản pho to Giấy tờ bằng chứng liên quan

Lệ phí

Không  

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cô Tô, ngày      tháng      năm 2020

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận tử vong ngoại viện

---------

 

Kính gửi: Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cô Tô

 

Tôi tên: ……………………………………………, sinh năm: …………………

Thường trú tại : ............................................…………………..............................

……………………………………………………………………………………

Thân nhân (Ông, Bà, Cha, Mẹ, Con) của tôi là :..................................................

Sinh ngày …………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Vào viện ngày: ……/……/ ……………………………………………………..

Chẩn đoán: ………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này đề nghị Trung tâm Y tế huyện Cô Tô cấp giấy chứng nhận tử vong ngoại viện cho thân nhân (Ông, Bà, Cha, Mẹ, Con) của tôi là …………

…………………………………………………………………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

 

Người viết đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

 

Số:         /GXN-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cô Tô, ngày      tháng       năm 20

 

GIẤY XÁC NHẬN

Tử vong ngoại viện

 

Trung tâm  Y tế huyện Cô Tô xác nhận

 

Họ và tên bệnh nhân: ……………………………………………... Giới tính: …………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………….……….

Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch: ……………….……..………….…

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………..……………………………………...……………………

………………………………………………………………………..……………...…………

Ngày, giờ vào viện: ………………………………………………..………….……………

Lý do vào viện: ………………………………………………..…………………..…………

Kiểm tra: Mạch: 0 l/phút; Nhiệt độ: 0  C; Huyết áp: 0 mmHg; Nhịp thở: 0 l/phút; Glassgow: 0 điểm

Tiến hành cấp cứu ép tim, bóp bóng  theo đúng phác đồ cấp cấp cứu bệnh nhân ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn sau 60 phút không hiệu quả. Các chỉ số Mạch: 0 l/phút; Nhiệt độ: 0  c; Huyết áp: 0 mmHg; Nhịp thở: 0 l/phút

Chẩn đoán: Bệnh nhân tử vong ngoại viện.

 

 

XÁC NHẬN CỦA TTYT CÔ TÔ

GIÁM ĐỐC